TDS คือ อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับการทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำดื่ม, ตรวจสอบมาตรฐานน้ำดื่ม เหมาะสำหรับวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำกรอง โดยจะวัดหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (ppm)ปกติตามมาตรฐานน้ำดื่มจะต้องมีค่าไม่เกิน 500 PPM
ค่า TDS คือ Total Dissolve Solution ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำ แสดงถึงคุณภาพของน้ำที่นำมาทดสอบ เช่น น้ำที่มีรสชาติแปลก
เมื่อวัดหาค่า TDS มักจะได้ค่าที่สูง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ คำแนะนำของ EPA แนะนำค่า TDS สูงสุดในน้ำไม่ควรเกิน 500 มก./ลิตร (500ppm.)
แต่หากค่า TDS เกิน 1000 mg/L จะเป็นน้ำที่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะค่า TDS ที่สูง จะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของสิ่งเจือปนที่อันตรายและต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม   โดยส่วนใหญ่ ค่า TDS สูง จะเกิดจากน้ำมีส่วนผสมของ โปตัสเซียม , คลอไรด์ และ โซเดียม ซึ่งหากมีอยู่ไม่มากก็จะไม่มีผลในระยะสั้น แต่ ค่า TDS ที่สูง ก็อาจมีสารพิษ เช่น ตะกั่ว ไนเตรท แคดเมี่ยม ละลายอยู่