Tag

เตือนภัยไฟฟ้าดูด

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

ตอนนี้ ประเทศไทย เข้าสู่มรสุม ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วม ฝนตกหนัก  ICEman  ขอเตือนภัย เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในช่วงมรสุมเข้า ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง – ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง – กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ (เบรกเกอร์เมน) ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง และปลดเบรกเกอร์ย่อยลงให้หมด – กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน...
Read More