กว่า 10 ปี ที่ใช้เครื่องทำนำ้แข็งเกล็ด พร้อมเปลี่ยนทนแทนตัวเดิม ซึ่งไม่พอใช้ กับธุรกิจที่เติมโต ของลูกค้า

เครื่องทำน้ำแข็งICEman ขอขอบพระคุณที่ให้เรายังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่าน

งานติดตั้งเครื่องทำนำ้แข็งหลอดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์