คุณลักษณะต่างของน้ำที่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำแข็ง

น้ำบาดาล  ที่ไม่สะอาด

  1. น้ำแข็งจะจับตัวช้า บางครั้งไม่เป็นก้อน มีลักษณะเป็นวุ้นใส ๆ
  2. รสชาติของน้ำแข็งจะออกมาลักษณะเฝื่อนๆ ไม่มีรสจืดสนิท
  3. นานไปหากมีคราบตกค้างภายในชุดผลิต อาจส่งผลให้เกิดเสียงดังระหว่างผลิตน้ำแข็ง ชุดบล๊อก อาจมีคราบจับตัวบล๊อค
  4. มีสนิมตามทางเดินของระบบน้ำ โดยเฉพาะเครื่องกรองน้ำจะตันเร็วขึ้น สกปรกง่าย
  5. จะทำให้เครื่องกรองน้ำผุเร็วขึ้น อายุการใช้งานสั้นลง
  6. เนื่องจากน้ำมีเกลือผสมอยู่จะทำให้เกิดตะกอนเกาะตามถังพักน้ำในเครื่อง น้ำไหลไม่สะดวก

ที่สำคัญ  หากไม่มีการตรวจสอบ น้ำ ก่อนที่จะมาทำน้ำแข็งจะมีปัญหาหลัก ๆ คือ

น้ำแข็งไม่สะอาด อาจทำให้ท้องเสีย , ท้องร่วง ,อาจเกิดโรคทางเดินอาหาร

หากคัลเซียมมีปริมาณสูงกว่าที่กำหนด และมักเนเซียม มีปริมาณต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรฐานให้พิจารณาคัลเซียมและมักเนเซียมในเทอมของความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ถ้ารวมความกระด้างทั้งหมดเมื่อคำนวณเป็นคัลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณต่ำกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่าน้ำนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้ำดังต่อไปนี้

0 ถึง 75 มิลลิกรัมต่อลิตร เรียก น้ำอ่อน
75 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อลิต เรียก น้ำกระด้างปานกลาง
150 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อลิตร เรียก น้ำกระด้าง
300   มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป เรียก น้ำกระด้างมาก
แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521

เครื่องทำน้ำแข็งICEman จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบน้ำ เพื่อให้ผู้บริโภค น้ำแข็งจาก เครื่องทำน้ำแข็งของบริษัทฯ เรา ได้บริโภคน้ำแข็งที่สะอาด

วิธีจัดส่งน้ำมาตรวจสอบ

  • แพ็คน้ำใส่ขวดน้ำโพลาลิตร และใช้สก๊อตเทป พันให้แน่น
  • บรรจุในกล่องไปรษณีย์ แล้วใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ใส่ในกล่องให้แน่น อย่าให้เคลื่อนย้ายได้
  • จัดส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯwater