ทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุน  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจ ร้านค้า,ร้านอาหาร ,สถานบันเทิง,โรงเรียน ของท่าน

นั่นคือ ” เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด-ยูนิต” ที่สะอาดปราศจากสิ่งปลอมปนต่างๆ อีกทั้งใช้งานง่ายและประหยัดเนื้อที่ใช้สอย

ปริมาณการใช้น้ำแข็ง/วัน  ค่าใช้จ่ายในการ  ซื้อน้ำแข็งทั่วไป  ต้นทุนการใช้  เครื่องทำน้ำแข็งยูนิต ประหยัดค่าใช้จ่าย
 1 กระสอบ /20 กก/40 บาท 1 กก./2 บาท 1กก(kg.)/70-75สตางค์ Save cost!
กระสอบ กิโลกรัม วันละ เดือนละ ปีละ วันละ เดือนละ ปีละ เดือนละ ปีละ
    บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
2 40 80.00 2,400.00      28,800.00 28.00 840.00 10,080.00 1,560.00 18,720.00
4 80 160.00 4,800.00      57,600.00 56.00 1,680.00 20,160.00 3,120.00 37,440.00
8 160 320.00 9,600.00    115,200.00 112.00 3,360.00 40,320.00 6,240.00 74,880.00
12 240 480.00 14,400.00    172,800.00 168.00 5,040.00 60,480.00 9,360.00 112,320.00
15 300 600.00 18,000.00    216,000.00 210.00 6,300.00 75,600.00 11,700.00 140,400.00
วิธีการคำนวน/ 4 กระสอบx 20 บาท = 160 บาท x 30 วัน=  4,800 บาท 80 กก x 0.75 บาท = 56 บาท x 30 วัน =  1,680 บาท 4,800-1,680  57,600-20,160
Calculation 4,800 บาท x 12 เดือน = 57,600 บาท 1,680 บาท x 12 เดือน = 20,160  บาท 3,120.00 37,440.00
ปริมาณการใช้น้ำแข็ง/วัน  ค่าใช้จ่ายในการ  ซื้อน้ำแข็งทั่วไป  ต้นทุนการใช้ เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ประหยัดค่าใช้จ่าย
 1 กระสอบ /20 กก/40 บาท 1 กก./1.75 บาท 1กก(kg.)/55-65สตางค์ Save cost!
กระสอบ กิโลกรัม วันละ เดือนละ ปีละ วันละ เดือนละ ปีละ เดือนละ ปีละ
    บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
5 100 175.00 5,250.00 63,000.00 65.00 1,950.00 23,400.00 3,300.00 39,000.00
8 160 280.00 8,400.00 100,800.00 104.00 3,120.00 37,440.00 5,280.00 63,360.00
10 200 350.00 10,500.00 126,000.00 130.00 3,900.00 46,800.00 6,600.00 79,200.00
13 260 455.00 13,650.00 163,800.00 169.00 5,070.00 60,840.00 8,580.00 102,960.00
18 360 630.00 18,900.00 226,800.00 234.00 7,020.00 84,240.00 11,880.00 142,560.00
20 400 700.00 21,000.00 252,000.00 260.00 7,800.00 93,600.00 13,200.00 158,400.00
25 500 875.00 26,250.00 315,000.00 325.00 9,750.00 117,000.00 16,500.00 198,000.00
วิธีการคำนวน/ 5กระสอบ x35บาท =175บาท x30 วัน=5,250 บาท 5 กระสอบ x 0.65 บาท= 65 บาท/x 30 วัน = 1950 บาท 5,250-1,950  63,000-23,400
Calculation  5,250บาท x 12เดือน= 63,200 บาท 1,950 บาท x 12 เดือน= 23,400 บาท 3,300.00 39,600.00